a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Zabıta Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

Aabıta Müdürlüğünün başlıca görevlerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;
 

     Belediye sınırlan içinde Belediye Kanunları, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Çevre Kanunu ve diğer yasalara göre çıkarılmış, tüzük, yönetmelik ve kararları uygulamak ve uygulatmak. Tören, şenlik, temel atma, festival gibi etkinliklerde koruyucu ve düzenleyici önlemleri almak.
     Kent içerisinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayri sıhhi kuruluşlarla, çevre, alt ve üst yapı, izinli izinsiz yapılaşma, tüketicinin korunması, beslenme, gıda ve temizlik faaliyetlerinin denetlenmesi gibi geleneksel zabıta işlerini yürütmek,yasaklara uymayanlar hakkında işlem yapmak. 
     Kent içinde faaliyette bulunan toplu taşım araçlarının izin, ruhsat ve denetim işlemlerini yürütmek, yasalarla belediyelere verilmiş trafik hizmetlerini yapmak. Seyyar satıcılar, dilenciler ve başıboş hayvanlar hakkında gereken işlemleri yapmak ve yasal belgeleri düzenlemek. 
     Belediye meclisi, belediye encümeni ve başkanlıkça alınan kararları takip etmek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak. Hava ve çevre kirliliğini önlemek, kurallara uymayanlar hakkında işlem yapmak. Kente kaçak giren gıda maddeleri ile yakıt türlerini denetim altına almak, sorumlular hakkında işlem yapmak veya yaptırmak.
     Yakalanan kaçak eşyaları emanet ilkeleri çerçevesinde korumak, saklamak ve başkanlıkça verilecek karar doğrultusunda yönlendirmek. Vatandaşlara danışma ve rehberlik hizmetleri vermek, kent halkının dilek, öneri ve şikayetlerini derleyerek başkanlığa bildirmek.
     Esnaf sicil dosyalarını düzenli bir şekilde tutmak ve güncelleştirilmesini sağlamak. Bu dosyalarla ilgili yazışmaları yapmak, yaptırımları uygulamak.