a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

1580 sayılı belediye kanununun 88. maddesinde belirtilen Yazı İşleri Müdürlüğü; belediye meclis çalışmaları ile encümen çalışmalarını düzenlemekte ve Başkanlık Makamının talimatını ilgili birimlere ulaştırmaktadır.

Yazı İşleri Müdürlüğü;1580 sayılı belediye kanununun 54. ve müteakip maddelerine göre belediyemizin en önemli karar organı olan meclis toplantılarını organize etmekte, bu toplantılara ait gündemi hazırlanarak ilan edilmesi ve ilgililere tebliği, tutanakların ve kararların yazımı ve tasdiki,kararların yetkili makamların onayına sunma ve uygulanmak üzere ilgili birimlere dağıtımını yapmaktadır.

Yine Müdürlüğümüz; 1580 saydı kanununun 77 ve müteakip maddelerinde açıklandığı üzere belediye meclisine niyabeten çalışan, belediye encümeni toplantılarının yapılaması,gündemin hazırlanması, encümen kararlarının yazımı ve tasdikinin bittikten sonra uygulanmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi iş ve işlemlerini yürütmektedir.

Meclis Çalışmaları :
Meclis toplantı tutanakları ve bütçe, ücret tarifeleri, kati hesap, kişi borçları memur tayinlerinin tasdiki, kadro düzenlenmesi, gayri menkul satışı için encümene yetki verilmesi, çeşitli komisyonlara üye seçimi, (Meclis Başkan Vekilleri, Meclis katipten, Encümen Üyeleri, Bütçe Komisyonu üyeleri, İmar Komisyonu Üyeleri) yoksul aile çocuklarına tahsil yardımı vs. değişik imar konularının görüşülmesi ve uygulanması.

Encümen Çalışmaları :
Belediye meclisine niyabeten çalışan yetki yetki ve görevleri 1580 sayılı Kanunun 83. maddesinde açıklanan belediye encümeninin toplantılarının yapılması, encümen gündeminin hazırlanması bütçenin ilk tetkiki, aylık hesabın incelenmesi ve kontrolü, kati hesap hakkında karar alma.fasıllar arası aktarma yapılması, belediye cezaları hakkında ceza takdiri,asker aile yardımı,sosyal amaçlı nakti ve aynı yardımlar, bazı ücret tarifelerini tesbiti.tevhid, yola terk gibi imar konularını vs. inceleyerek karar bağladığı konuların encümen kararlarının yazımı ve tastikinin sağlanması, gerekli kararların yetkili makamın onayına sunulması, alınan bu kararların işlemi bitikten sonra uygulanmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi iş ve işlemleri yapılmaktadır.