a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Veteriner Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

Amaç:

Bu yönetmeliğin amacı, Veteriner Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam:

Bu Yönetmelik, Veteriner Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

Dayanak:

Adıyaman Belediye Meclisinin  05/04/2007 tarih ve 42 sayılı kararı ile norm kadrosu oluşturulan Veteriner Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer'i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar:

Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Adıyaman Belediyesi'ni,

b) Başkanlık: Adıyaman Belediye Başkanlığı'nı,

c) Müdürlük: Veteriner Müdürlüğü'nü,

d) Müdür: Veteriner Müdürü’nü,

e) Yönetmelik: Veteriner Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder

 

Teşkilat

(1) Veteriner Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Veteriner Hekim

c) Memur

d) İşçiler

e) Diğer personel

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Veteriner Hekim Bürosu

c) Barınak Hizmetleri, Canlı Hayvan Pazarı hizmetleri.

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği "Büro Sorumlusu" görevlendirilmesi yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan Büro Sorumlusunun ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Veteriner Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

(1) Başıboş sokak hayvanları rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerine kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.

(2) Isırma ve ısırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak.

(3) Kümes ve ahır şikayetlerini Zabıta Müdürlüğü ile beraber değerlendirmek.

(4) Tüm hayvansal gıdaların, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için mevzuatın ön gördüğü çalışmaları yapmak.

(5) Yasa ve yönetmeliklere uygun kurban kesimleri yapmak veya yaptırmak.

(6)  Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.

(7) Belediye sınırları içindeki sahipli hayvanları kayıt altına almak.

(8) Kaçak et kesim şikâyetlerini Zabıta Müdürü ile değerlendirmek.

 

Müdürlük yetkisi

Veteriner Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu

Veteriner Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

(1) Veteriner Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

(3) Veteriner Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

(4) Veteriner Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

(6) İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve organizasyonunu sağlamak.

(7) Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak.

(8) Belediyenin genel işleyişi çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını yürütmek.

(9) Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

(10) Müdürlüğümüzü ilgilendiren hayvan sağlığı ile ilgili hizmetleri yapmak.

(11) Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek.

(12) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

(13) Doğrudan görevlendirilen Başkan Yardımcısına bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

(14) Veteriner İşleri Büro Sorumlusu ile alt kadroları kendisine bağlı bulunan kadrolardır.

 

Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluğu

(1) Barınağa getirilen hayvanların aşılama, kısırlaştırma işlemlerini yapmak.

(2) Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele doğrultusunda hayvanlara aşı, muayene ve tedavi işlemlerini yapmak.

(3) Salgın hayvan hastalıklarının insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak.

(4) Isırma vakalarında barınağa getirilen hayvanı karantinaya almak.

(5) Hayvansal kökenli gıda satan işyerlerinin denetimini Zabıta Müdürlüğü ile beraber  yapmak

(6) Kurban Bayramı zamanlarında biriminin veterinerlik hizmetlerini yapmak

(7) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

(8) Üstü; direkt olarak Müdür'e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdüre karşı sorumludur.

 

Sokak hayvanları toplama ekibinin görev, yetki ve sorumluluğu

(1) Şikayete konu olan başıboş köpekleri barınağa toplamak

(2) Isırma olaylarında ısıran köpeği mümkünse canlı yakalayıp müşahedeye almak.

(3) Mücavir alanda gerekli çalışmaları yapmak

(4) Barınaktaki hayvanların yiyecek ve içeceğini hazırlamak ve hayvanlara vermek.

(5) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

(6) Barınaktaki hizmetleri yürütmek.

(7) Barınaktaki hayvanların bakım, beslenme ve barınağın temizlik işlerini yapmak.

(8) Veteriner Hekime, Veteriner Sağlık Teknikerine  ve Veteriner Sağlık memuruna yardım etmek.

(9) Müdürlüğün belirlediği tek tip kıyafet giymek ve yaka kartı takmak.

 

Memurların görev, yetki ve sorumluluğu

(1) Birimine gelen evrakları teslim alır, sınıflandırır ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak.

(2) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak.

(3) Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içerisinde dosyalama yapar ve gerekli, süre içerisinde arşivde saklar

(4) Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin ve hasta sevk evraklarını dosyalamak.

(5) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgililere aktarmak.

(6) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak

(7) Amirin verdiği bilgiler doğrultusunda avans işlerinin yazışmalarını yapmak ve takip etmek.

(8) Üstlerinden aldığı emir ve diğer görevleri yerine getirmek.

 

Hayvan Sağlığı Ve Genel Sağlıkla İlgili Önlemler:

(1) Bulaşıcı, salgın hayvan hastalıkları yönünde gerekli önlemleri almak. Gerektiğinde Hükümet Veteriner Örgütü ile beraber çalışmak.

(2) Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla (zoonoz) savaşmak; gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almak veya aldırmak. Hükümet Veterineri ile veya sağlık örgütü ile beraber çalışmak.

(3) Salgın hastalıkların görülmesi anında gerekli ve geçerli önlemlerle birlikte yasal işlemleri yürütmek.

(4) Belediye sınırları içindeki hayvan topluluklarını Pazar, panayır vb. yerlerin denetimlerini  Zabıta Müdürlüğü ile birlikte sürdürmek ve gerekli yasal işlemleri yapmak.

(5) Hayvan ve hayvansal ürünlerle ilgili 3161 sayılı Veteriner Hekimliği Meslek İcra Yasası, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunlarının uygulanmasını sağlamak ve gerekli yasal işlemleri yapmak.

 

Doğrudan İnsan Sağlığı İle İlgili Önlemler

Tüm hayvansal ürünleri (kara ve deniz) insan sağlığına zararlı etkenlerden arındırılması zoonoz hastalıklardan temizlenmesi için gerekli önlemleri almak veya alınmasına yardımcı olmak.

 

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

Büro elemanları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin planlanması

Veteriner Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

 

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür' ün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

Denetim

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

(1) Veteriner Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Veteriner Müdürü personelin 1. Sicil Amiridir.

(3) Veteriner Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(4) Veteriner Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur

 

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Bu yönetmelik hükümleri; Adıyaman Belediye Meclisi'nin kararından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür