a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

     Su İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarını, 1580 sayılı Belediye kanununun 15.maddesinin 25.fıkrası, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha kanununun 235 ve diğer maddeleri, 831 sayılı sular hakkındaki kanun, Danıştay 12.dairesinin 13.10.1967 gün ve esas 1965/3838 karar, 1968/1556 sayılı kararı ve 3011 sayılı yönetmeliklerin yayımı hakkındaki kanunun 2. maddesi gereğince, Belediyenin yetki ve görev alanına giren idari yaptırım uygulaması için hazırlanan Su Satış Yönetmeliğine göre yürütmekte ve Belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda tasdikli projelere göre Belediye tarafından tesis edilen ve edilecek olan su tesislerinden su satışına ait işler ile bütün abonelerle olan münasebetler bu yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadır.

 

GÖREVLERİ

Şehrin ihtiyacı olan içme suyunu temin etmek.

İçme suyunun klorlanması ve dezenfeksiyonu yapmak.

İçme suyu şebekesinin bakım onarım ve işletilmesini sağlamak.

Kuyu ve depoların bakım onarım ve işletilmesini sağlamak.

Su ihtiyacı olan yerler tespit edilerek İller Bankası'ndan gerekli şebeke yapımı için talebte bulunmak.

Şehrimizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasını yapmak veya yaptırmak.